Gwirfoddolwyr Natur Er Budd Iechyd yn helpu pathewod

Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn helpu i adeiladu 20 o flychau nythu ar gyfer pathewod ym Mhrestatyn.

Bu oddeutu 15 o wirfoddolwyr Natur Er Budd Iechyd yn helpu Gwasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir Ddinbych i greu’r blychau.

Mae’r pathew yn rhywogaeth sydd mewn perygl ac mae gostyngiad mewn niferoedd gwyrchoedd a newid mewn dulliau rheoli coetiroedd wedi arwain at ostyngiad mawr yn eu niferoedd, 72 y cant rhwng 1993 a 2014.

Dywedodd Liam Winning, Ceidwad Cefn Gwlad Cynorthwyol: “Trwy greu’r blychau nythu hyn rydym yn gobeithio helpu i gynyddu niferoedd dros y blynyddoedd nesaf. Mae’r blychau wedi cael eu gwneud o bren lleol sydd heb ei drin â chemegion amddiffyn, a byddant yn cael eu gosod a’u monitro ar safle sy’n bwysig i bathewod yn Sir Ddinbych.”

Mae Natur er budd Iechyd yn rhan o waith y Cyngor i ddiogelu a gwella’r amgylchedd o dan ei Gynllun Corfforaethol a’r nod yw gwella bywydau pobl drwy weithgareddau iechyd a lles, gan helpu unigolion a chymunedau yn Sir Ddinbych i gysylltu gyda chefn gwlad a mabwysiadu arferion iach.

Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Thai Sir Ddinbych i ddarparu'r prosiect, gyda chefnogaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor.

Os hoffech fod yn rhan o Natur er budd Iechyd yn y Rhyl neu ym Mhrestatyn, cysylltwch â Claudia Smith ar 01824 708313 neu e-bostiwch Claudia.smith@denbighshire.gov.uk.


  


Cymdeithas Cadwraeth

Promoting our beautiful surroundings

Eglwys a Capel

Explore the history of Llanarmon

Y Côr

Learn more about Cor Dewi Sant

Teithiau Cerdded

Discover the beauty of North Wales